19 November 2008

齊來數一數

當眼光光百無無聊賴望著天花的時候, 人就會開始變得無聊

我開始數牆紙上的圖案中有多少方格, 有多少花瓣
原來有355個方格呢, 不過花瓣太細微我近視看不清所以數不了

接著開始數書桌上 ( 如果那還算一張書桌的話 ) 肉眼見到的有多少本書
原來暴露於雜物之外的都有116 本, 我自己都不知尚有多少在箱內不見天日

望到衣櫃門, 就開始數房間中掛著的鎖匙扣及公仔等雜物到底有多少
原來如果連兩個風鈴都計在內, 竟然掛著37 項之多!

之後不知數什麼好, 就開始數百葉簾上共有多少百葉
原來只有65 塊, 雖然沒開盡, 不過加起上來都不是真的 " 百葉 " 的

看著床邊的手提電腦, 開始數keyboard 上共有多少個英文字母
原來有128 個, 再連數字也數它一數, 答案是34

除了以上那些我記得數目之外, 還有些我數了過後又忘了答案的
例如starlight tee 那boxset label 上的英文字母總數,
還有咸豐年前收到的玻璃瓶內到底有多少顆幸運星...

真的超級無聊, 但就是數來數去都未能睡著
其實為什麼要數呢, 我睡不著沒事幹時下意識就開始數東數西
究竟是誰發明數綿羊這個玩意的呢? 有用的嗎? 我只是覺得數得眼都花

5 comments:

Anonymous said...

不嬲數綿羊都愈數愈精神ga啦
你不如開著個電視,邊睇邊訓啦
我見我老豆晚晚都係咁XDDD

肥蘇 said...

會不會數臭人家呢?:)

神仔* said...

索性打暈自己吧=D

麥斯威爾 said...

數錢la~XDDDD

jan said...

re ta~ 房冇電視呀

re clo~ 這個沒想過xdd

re 塵~ 你黎幫我丫

re max~ 你知我冇錢可數的...

激死我, 積埋咁多日唔夠訓我結果訓左一朝...
我唔想調轉哂D時間呀 T^T

Some Comments

Some Other Posts